::HaiViet Corporation:: 
Thursday, 09 February 2023
WELCOME TO haiviet CORPORATION!


Cơ cấu tổ chức quản lý


Hội Đồng Quản Trị:
            Ông 
Nguyễn Ngọc Thanh             - Chủ tịch
            Ông Lê Văn Dũng                        
- Phó Chủ tịch
            Ông Phan Thanh Chiến               
- Thành viên/ Tổng Giám đốc
            Ông
Trần Hữu Chinh                    - Thành viên
            Ông Shoji Tomiyama                     - Thành viên

Ban Kiểm Soát:
Bà Văng Ngọc Phương- Trưởng ban
Ông Phan Phụng Lộc- Thành viên
Ông Võ Hùng Phong- Thành viên

 
Ban Giám đốc Nhà máy:
Bà Lê Thị Lệ Dung- Giám đốc Nhà máy HAVICO 1
Bà Ngô Thị Phương Thủy- Giám đốc Nhà máy HAVICO 2
Bà Phan Thị Thanh Tuyền- Giám đốc BCC-JV