::HaiViet Corporation:: 
Thursday, 09 February 2023

Thông tin cổ đông

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Điều lệ

Điều 1: Hình thức
Điều 2: Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh
Điều 3: Tên gọi
Điều 4: Trụ sở
Điều 5: Thời hạn hoạt động
Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty
Điều 7: Các loại cổ phần của Công ty
Điều 8: Quyền của cổ đông phổ thông
Điều 9: Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
Điều 10: Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết
Điều 11: Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
Điều 12: Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại
Điều 13: Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Điều 14: Cổ phiếu
Điều 15: Sổ đăng ký cổ đông
Dieu 16: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần
Điều 17: Bán cổ phần  cho nhà đầu tư nước ngoài
Điều 18: Phát hành trái phiếu
Điều 19: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
Điều 20: Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
Điều 21: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
Điều 22: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
Điều 23: Chức năng, quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 24: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 25: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 26: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 27: Mời họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 28: Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 29: Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 30: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 31: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 32: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 33: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 34: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 35: Chức năng, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Điều 36: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
Đều 37: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Điều 38: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Điều 39: Cuộc họp Hội đồng quản trị
Điều 40: Biên bản họp Hội đồng quản trị
Điều 41: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
Đieều 42: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Điều 43: Chức năng-quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc
Điều 44: Số lượng thành viên, nhiệm kỳ, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
Điều 45: Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
Điều 46: Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
Điều 47: Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
Điều 48: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát
Điều 49: Nghĩa vụ của những người quản lý Công ty
Điều 50: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Điều 51: Công khai các lợi ích liên quan
Điều 52: Hợp đồng giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
Điều 53: Năm tài chính của Công ty
Điều 54: Sổ kế toán của Công ty
Điều 55: Trình báo cáo hàng năm
Đều 56: Yêu cầu về kiểm toán
Điều 57: Phân phối lợi nhuận
Điều 58: Trả cổ tức
Điều 59: Công khai thông tin về Công ty Cổ phần
Điều 60: Tổ chức lại Công ty
Điều 61: Giải thể Công ty
Điều 62: Phá sản Công ty
Điều 63: Gia hạn thời hạn hoạt động của Công ty
Điều 64: Tranh tụng
Điều 65: Điều khoản thi hành
Điều 66: Sửa đổi điều lệ
Điều 67: Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty
Điều 68: Điều khoản khác