::HaiViet Corporation:: 
Thursday, 09 February 2023

Thông tin cổ đông

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021(10/03/2021)
THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020(02/06/2020)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019(01/03/2019)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 
Thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị(18/02/2019)
HĐQT trân trọng thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty. 
THÔNG BÁO - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018(19/03/2018)
THÔNG BÁO - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018