Saturday, 04 July 2020

Thông tin cổ đông

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Thông báo cổ đông

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015(06/04/2015)
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015 
Thông báo hủy đăng ký chứng khoán SHV(09/12/2014)
Thông báo hủy đăng ký chứng khoán SHV 
Thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SHV(24/11/2014)
Thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SHV 
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng(11/11/2014)
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng 
Thông báo trả cổ tức còn lại của năm 2013 (24/04/2014)
Thông báo trả cổ tức còn lại của năm 2013