::HaiViet Corporation:: 
Wednesday, 29 March 2023

Thông tin cổ đông

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Thông báo cổ đông

Thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị(18/02/2019)
HĐQT trân trọng thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty. 
THÔNG BÁO - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018(19/03/2018)
THÔNG BÁO - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 
THÔNG BÁO - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017(22/03/2017)
THÔNG BÁO - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016(28/03/2016)
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015(06/04/2015)
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015