Saturday, 04 July 2020

Thông tin cổ đông

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Thông báo cổ đông

Thông báo không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng(30/09/2013)
Thông báo không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng 
Van ban thong bao khong dap ung dieu kien cong ty dai chung(20/09/2013)
Van ban thong bao khong dap ung dieu kien cong ty dai chung 
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CHIA CỔ TỨC CÒN LẠI CỦA NĂM 2012(10/05/2013)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CHIA CỔ TỨC CÒN LẠI CỦA NĂM 2012 
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013(26/03/2013)
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013(26/03/2013)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013