Sunday, 09 August 2020

Thông tin cổ đông

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013(26/03/2013)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013 
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013(01/03/2013)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013 
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2012(22/11/2012)
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2012 
THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2011 BẰNG TIỀN CHO CỔ ĐÔNG(17/08/2012)
THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2011 BẰNG TIỀN CHO CỔ ĐÔNG 
Thông báo mời họp - Đại hội cổ đông thường niên 2012(10/04/2012)
Thông báo mời họp - Đại hội cổ đông thường niên 2012